ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนรินทร์ กาญจนบุรี เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.๒๐๒/๒๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนรินทร์ กาญจนบุรี เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.๒๐๒/๒๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. ๒๐๒/๒๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๑๓,๔๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

เขียนโดย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ เปิดอ่าน 85 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-02-18 14:54:53