ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามบาสเก็ตบอล แบบ FIBA และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามบาสเก็ตบอล แบบ FIBA และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามบาสเก็ตบอล แบบ FIBA และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๔๘,๕๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

เขียนโดย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ เปิดอ่าน 135 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-12-14 09:32:47