ปฏิทินปฏิบัติงาน
No Data

ผู้อำนวยการกลุ่ม

นายณัฐพงศ์ ค่ายไธสง
ข่าวประกาศ/กิจกรรม :

2020-09-28 14:03:08

ศน.เสรี โพธิ์นิล

อบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแล..

2020-09-01 20:04:49

ศน.เสรี โพธิ์นิล

อบรมเชิงปฏิบัติการแพลตฟอร์มทางการศึกษา (DEEP)..

2020-08-06 21:59:54

ศน.เสรี โพธิ์นิล

สพฐ. นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่..

2020-07-23 20:17:11

ศน.เสรี โพธิ์นิล

Lesson Plan การสร้างและออกแบบระบบกระบวนการพัฒนาบทเรียนร่ว..

2020-07-01 17:15:14

ศน.เสรี โพธิ์นิล

นิเทศบูรณาการ เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน กลุ่มโรงเรียนดู..

2020-06-29 11:54:19

ศน.เสรี โพธิ์นิล

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพภาษาอังกฤษ (Let's..

2020-06-26 11:05:41

ศน.เสรี โพธิ์นิล

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการ..

2020-06-25 18:05:36

ศน.เสรี โพธิ์นิล

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการ..

2020-06-24 16:06:43

ศน.เสรี โพธิ์นิล

อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล..

2020-06-23 14:49:37

ศน.เสรี โพธิ์นิล

ประชุมสามัญประจำปีการศึกษา2563 กลุ่มโรงเรียนกระนวน..


1 ) ศน.เพชรรัตน์ อุดมพงษ์
2 ) ศน.กรรยา​ จิตฟุ้ง
3 ) ศน.รัชนีกร วงศ์สะอาด
4 ) ศน.ธรรญธร สมบัติ

1 ) ศน.เสรี โพธิ์นิล
2 ) ศน.สันติ จ้ำแพงจันทร์
3 ) ศน.อนงค์นาถ เคนโพธิ์
4 ) ศน.ณัฐยาภรณ์ โชติการณ์
5 ) ศน.นพคุณ แงวกุดเรือ

1 ) ศน.อนงลักษณ์ ศรีเวียงราช
2 ) ศน.ถาวร ผาบสิมมา
3 ) ศน.ลัมพร ดาราษฎร์
4 ) ศน.ภัทริกา ทองยา
5 ) ศน.บุษบา มิ่งไธสง

1 ) ศน.ศิริวรรณ เสนาวงษ์
2 ) ศน.ปิยาภรณ์ นามไพร
3 ) ศน.ปาณิตา ไชยทองศรี
4 ) ศน.กรรยา​ จิตฟุ้ง
5 ) ศน.รัชนีกร วงศ์สะอาด
6 ) ศน.ธรรญธร สมบัติ

ผลการสอบ O-NET ปี 2562 ของกลุ่มโรงเรียน
ระดับชั้น
วันที่สอบ
ประกาศผล
ป.6
13 มี.ค. 2564 21 เม.ย. 2564
ม.3
13-14 มี.ค. 2564 22 เม.ย. 2564
ม.6
27-28 มี.ค. 2564 27 เม.ย. 2564
ข้อสอบ O-NET 2562
ดาวน์โหลด
ข้อสอบ O-NET 2561
ดาวน์โหลด
ข้อสอบ O-NET 2560
ดาวน์โหลด
ข้อสอบ O-NET 2559
ดาวน์โหลด
ข้อสอบ O-NET 2558
ดาวน์โหลด

อำเภอกระนวน
ต.ดูนสาด 2
ต.น้ำอ้อม 2
ต.บ้านฝาง 4
ต.หนองกุงใหญ่ 5
ต.หนองโก 6
ต.หนองโน 4
ต.หัวนาคำ 3
ต.ห้วยยาง 4
ต.ห้วยโจด 6
อำเภอซำสูง
ต.กระนวน 1
ต.คำแมด 1
ต.คูคำ 4
ต.บ้านโนน 4
ต.ห้วยเตย 4
อำเภอน้ำพอง
ต.กุดน้ำใส 5
ต.ทรายมูล 4
ต.ท่ากระเสริม 5
ต.น้ำพอง 7
ต.บัวเงิน 9
ต.บัวใหญ่ 5
ต.บ้านขาม 6
ต.พังทุย 4
ต.ม่วงหวาน 6
ต.วังชัย 3
ต.สะอาด 5
ต.หนองกุง 6
อำเภออุบลรัตน์
ต.ทุ่งโป่ง 4
ต.นาคำ 3
ต.บ้านดง 7
ต.ศรีสุขสำราญ 5
ต.เขื่อนอุบลรัตน์ 5
ต.โคกสูง 3
อำเภอเขาสวนกวาง
ต.คำม่วง 6
ต.ดงเมืองแอม 10
ต.นางิ้ว 5
ต.เขาสวนกวาง 6
ต.โนนสมบูรณ์ 6