การนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

การนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

การนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

               2 กันยายน 2563 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกเข้ารับการนิเทศกำกับ ติดตาม ประเมินผลโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลจากคณะศึกษานิเทศก์นำว่าที่ร้อยตรีวัฒนา  ตรงเที่ยง และ นางสาวจิรภา ศรีนวล เวลา 08.30 น. – 11.00 น. ณ ห้องประชุมไพลิน 2 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกเขียนโดย วิลาวัลย์ พลศรี โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน 185 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-09-02 17:03:58