การนิเทศติดตามดำเนินงาน ITA-Online

การนิเทศติดตามดำเนินงาน ITA-Online

การนิเทศติดตามดำเนินงาน ITA-Online

การนิเทศติดตามดำเนินงาน ITA-Online  ได้รับเกียรติจากนายไชยพร  มะลิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
 และ นายบุญเลิศ  แสวงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ นิเทศติดตามการดำเนินงานในครั้งนี้เขียนโดย นางเสาวนีย์ แตงจันทึก โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน 160 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-08-18 14:29:43