นิเทศติดตามการดำเนินงาน ITA Online

นิเทศติดตามการดำเนินงาน ITA Online

นิเทศติดตามการดำเนินงาน ITA Online

นิเทศติดตามการดำเนินงาน ITA Online ระดับสถานศึกษา โดย

1. ผอ.จรัญ สุขเสรี ผู้อำนวยการโรงเรียนสายธรรมจันทร์

2. ดร.เกศสุดา เนรมิตธนไพศาล ผู้อำนวยการโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา

โดยมี ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี น.ส.พเยาว์ ชำนาญกำหนด รองผู้อำนวยการ และคณะทำงานเข้ารับการนิเทศติดตาม
เขียนโดย kan03 โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน 124 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-08-14 14:12:03