เตรียมความพร้อมสอบธรรมศึกษา สนามสอบโรงเรียนเทพมงคลรังษี

เตรียมความพร้อมสอบธรรมศึกษา สนามสอบโรงเรียนเทพมงคลรังษี

เตรียมความพร้อมสอบธรรมศึกษา สนามสอบโรงเรียนเทพมงคลรังษี

ว่าที่ ร.ต.(ญ)บุษยา นาโคกูล กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะครู จัดการอบรมเตรียมความพร้อมสอบธรรมศึกษาชั้น ตรี โท เอก สนามสอบโรงเรียนเทพมงคลรังษี สังกัดวัดเทวสังฆาราม โดยได้รับความกรุณาจากพระเกรียงไกร ธัมมสาโร และคณะสงฆ์วัดเทวสังฆารามในการเป็นวิทยากรเขียนโดย kan03 โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน 960 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-11-19 14:48:31