620629 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนศักยภาพครู

620629 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนศักยภาพครู

620629 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนศักยภาพครู

วันที่ 29 มิถุนายน 2562 ผู้อำนวยการภัทรนันท์ เพิ่มพูล และคณะครูโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนศักยภาพครู โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน์ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี วัฒนา  ตรงเที่ยง  เป็นประธานเปิดการอบรม  ณ ห้องโสตฯ โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคมเขียนโดย นายกฤติเดช นุชสำอางค์ โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน 1,146 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-07-10 21:39:49