พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด และวันคล้ายวันสภาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2561

พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด และวันคล้ายวันสภาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2561

พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด และวันคล้ายวันสภาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2561

กิจกรรมยุวกาชาด โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ได้รับสมาชิกยุวกาชาดใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาดเห็นความส าคัญของการเป็นสมาชิกยุวกาชาดและยินดีที่จะอุทิศตนช่วยเหลือ บ าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม จึงก าหนดให้มีพิธีเข้าประจ าหมู่และมอบเครื่องหมายยุวกาชาด และจัดกิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจ าปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒เขียนโดย sarawut sutheerawong โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน 782 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-01-28 15:44:31