โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการActive Learning

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการActive Learning

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการActive Learning

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการActive Learning เรื่องกระบวนการคิดเชิงคำนวณเพื่อสนับสนุนการสอน Coding กับกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมและคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์แนวใหม่ของหลักสูตรฯ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 ระดับมัธยมศึกษา ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.)มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2562เขียนโดย โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน 426 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-01-28 09:56:45