ประชุมทางไกลผ่านระบบ วีดีโอคอนเฟอร์เร้นซ์ รายการ พุธเช้า ... ข่าว สพฐ. วันพุธที่ 9 มกราคม 2562

ประชุมทางไกลผ่านระบบ วีดีโอคอนเฟอร์เร้นซ์ รายการ พุธเช้า ... ข่าว สพฐ. วันพุธที่ 9 มกราคม 2562

ประชุมทางไกลผ่านระบบ วีดีโอคอนเฟอร์เร้นซ์ รายการ พุธเช้า ... ข่าว สพฐ. วันพุธที่ 9 มกราคม 2562

วันที่ 9 มกราคม  2562 เวลา 08.00 น. นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 มอบหมายให้ ผอ.กลุ่ม และบุคลากรในสำนักงาน ติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 2/2562 ประจำวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 จาก ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. โดยการรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง OBEC Channel ในประเด็นสำคัญ 3 ช่วง ดังนี้

1) การนำศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติ จำนวน 3 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา ระบบสารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (ISEE) ระบบรายงานข้อมูลจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของ กสศ. การสนับสนุนให้จัดการศึกษาในรูปแบบโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School)


2) เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู จำนวน 7 เรื่อง วันที่ 4 มกราคม 2562 พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ (รมช.ศธ.) เป็นประธานเปิดลานกีฬาเพื่อประชาชน ณ โรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 5 มกราคม 2562 พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ (รมช.ศธ.) เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการการขับเคลื่อนการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล EDU Digital 2019 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 7 มกราคม 2562 ร่วมต้อนรับคณะเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน เยี่ยมชมโรงเรียนวัดสุทธิวราราม กรุงเทพฯ วันที่ 8 มกราคม 2562 ร่วมงานเปิดตัวโครงการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (Nation e-Library) ณ ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล วันที่ 9 มกราคม 2562 เปิดงานมหกรรมความสามารถของนักเรียน (เฉพาะความพิการ) และประธานเปิดงานมหกรรมความสามารถของนักเรียน จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 1415 มกราคม 2562 ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำปาง เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและ สพฐ. สพฐ. จัดตั้งศูนย์รับบริจาคสิ่งของและเงินจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและผู้มีจิตศรัทธา เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากพายุ ปาบึก


3) แจ้งข้อราชการ สพฐ. จำนวน 3 เรื่อง – ARMY SUMMER CAMP 2019 ค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ครูดีไม่มีอบายมุข คำสั่งทางปกครองและการอุทธรณ์คำสั่งทางการปกครองเขียนโดย ปัฐกร เจริญธนาการ นักประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน 196 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-01-10 10:36:28