การอยู่ค่ายพักแรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

การอยู่ค่ายพักแรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

การอยู่ค่ายพักแรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

   การอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่และยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2561 ณ ค่ายลูกเสือเมืองราช จ.ราชบุรีเขียนโดย โรงเรียนช่องพรานวิทยา เปิดอ่าน 1,267 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-11-20 13:03:03