โครงการอบรมพัฒนาครู เรื่องพัฒนาระบบวัดผลและประเมินผล

โครงการอบรมพัฒนาครู เรื่องพัฒนาระบบวัดผลและประเมินผล

โครงการอบรมพัฒนาครู เรื่องพัฒนาระบบวัดผลและประเมินผล

โครงการอบรมพัฒนาครู เรื่องพัฒนาระบบวัดผลและประเมินผล โรงเรียนเทพมงคลรังษี วันเสาร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2561 โดยวิทยากร ดร.ญดาภัค กิจทวี และ รศ.ดร. พรชัย หนูแก้ว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเขียนโดย kan03 โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน 490 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-09-08 15:46:22