สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 61 เวลา 8.45 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดถวาย ไปยังโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ในการนี้ ทรงเปิดแพรคลุมป้าย "อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา บรมราชินีนาถ" ซึ่งสมาคมศิษย์เก่าผู้ปกครองและครูโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ร่วมกับพระครูสังฆรักษ์อุทัย ปภังกโร เจ้าอาวาสวัดศรีมฤคทายวัน (วัดเกาะตาพุด) ที่รับเป็นประธานจัดทอดผ้าป่าสามัคคีระดมทุนจัดสร้างขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
โดยเป็นอาคารสูง 2 ชั้น ชั้นล่างเป็นห้องสมุด มีมุมหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้นข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต ห้องถกแถลงสำหรับนักเรียนใช้ปรึกษาทำงานกลุ่มจำนวน 4 ห้อง ประกอบด้วย ห้องภาษาต่างประเทศ ห้องภาษาไทย ห้องคณิตศาสตร์ และห้องวิทยาศาสตร์ ห้องจัดแสดงนิทรรศการ การเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณีกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่จังหวัดราชบุรี จำนวน 19 ครั้ง ส่วนชั้น 2 มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการฝึกเขียนโปรแกรมของนักเรียนและห้องประชุม
อาคารฯ นี้ ทางโรงเรียนฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อและพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญตราสัญญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ประดับที่ป้ายชื่ออาคารด้วย
นอกจากนี้ ได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนดำเนินการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ขนาด 3 หมื่นวัตต์ เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้ร่วมกับพลังงานหลัก ซึ่งสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายได้ประมาณ 164,000 บาทต่อปี
จากนั้น ทรงพระดำเนินไปยังอาคาร 2 ทอดพระเนตรนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนแผนการเรียนภาษาฝรั่งเศษ แผนการเรียนภาษาจีน และการค้นคว้าเกี่ยวกับท้องถิ่นของอำเภอโพธาราม ซึ่งมีความหลากหลายของชาติพันธุ์ ทั้ง จีน เขมร ไท-ญวณ ลาว และมอญ อาทิ จิตรกรรมฝาผนังวัดคงคาราม วัดเก่าแก่ของชาวมอญอายุกว่า 200 ปี หนังใหญ่วัดขนอน การแสดงทางวัฒนธรรม ที่รวบรวมศิลปะอันทรงคุณค่าไว้หลายแขนง ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น เช่น ข้าวโพดแปดแถว หรือข้าวโพดข้าวเหนียวที่มีฝักขนาดเล็ก และมีลักษณะเฉพาะคือเมล็ดเรียงกันแปดแถว ถั่วงอก ที่มีจุดเด่นด้วยการเพาะด้วยขี้เถ้าแกลบและนำมาล้างที่บริเวณริมแม่น้ำแม่กลองอันเป็นเอกลักษณ์ที่สืบทอดมาแต่โบราณ เต้าหู้ดำ การถนอมอาหารของชาวจีน ด้วยการนำเต้าหู้ไปต้มกับสมุนไพรชนิดต่างๆ จนเข้าเนื้อและมีสีดำและนมหนองโพ ผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์ และนม ยู.เอส.ที. ของสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) ที่กำเนิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการพระราชทานความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาน้ำนมดิบล้นตลาดแก่เกษตรกร
สำหรับโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2451 ปัจจุบันเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ เปิดสอนแบบสหศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย มีนักเรียนจำนวน 2,804 คน มีครูและบุคลากร รวม 139 คนเขียนโดย sarawut sutheerawong โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน 591 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-05-18 12:03:12