การอบรมเชิิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์

การอบรมเชิิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์

การอบรมเชิิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์

            โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกเล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมการเรียนการสอนที่ตอบสนองหลักการ STEM Education โดยร่วมกับสถานบันพัฒนาการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สพวค.) และบริษัท แกมมาโก้(ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนและนักเรียน เรื่อง การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์ โดยมีนายวิศิษฐ์  อินวัน เป็นวิทยากรในการอบรม ในวันที่ 13 - 14 กันยายน 2560 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมไพลิน 2 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก
เขียนโดย ประสงค์ นุสนทรา โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน 422 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-09-15 16:50:37