งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ปีการศึกษา ๒๕๖o

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ปีการศึกษา ๒๕๖o

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ปีการศึกษา ๒๕๖o

ผู้อำนวยการสุรินทร์  สำลี คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา วันที่  ๙ –  ๑o  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖o โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม ตามโครงการขับเคลื่อนกระบวนการคิดสู่ห้องเรียนตามแผนปฏิบัติการประจำปีปีการศึกษา ๒๕๕๙สอดคล้องกับมาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะกระบวนการคิดแบบต่างๆโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การทดลอง เสริมเพิ่มเติมจากกิจกรรมการเรียนรู้ปกติ ซึ่งผลที่คาดว่าจะได้รับคือ นักเรียน มีองค์ความรู้ด้านทักษะทางวิทยาศาสตร์ ความรักสมัครสมานสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเขียนโดย โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน 379 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-08-18 09:50:48