กิจกรรม “ค่ายวิทยาศาสตร์ (Science Camp)”

กิจกรรม “ค่ายวิทยาศาสตร์ (Science Camp)”

กิจกรรม “ค่ายวิทยาศาสตร์ (Science Camp)”

โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพทางการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์

กิจกรรม “ค่ายวิทยาศาสตร์ (Science Camp)”

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ดำเนินการจัดกิจกรรม “ค่ายวิทยาศาสตร์ (Science Camp)” ประจำปี ๒๕๖๐ ตามโครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพทางการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์  โดยนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑ (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์) จำนวน ๔๓ คน เข้าร่วมกิจกรรม ในวันศุกร์ที่ ๑๖ - วันเสาร์ที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ จำนวน ๒ วัน ๑ คืน ณ อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ (ถ้ำธารลอด) อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

ทั้งนี้ค่ายวิทยาศาสตร์มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย พร้อมฐานความรู้ทางธรรมชาติ  ดาราศาสตร์ (ดูดาว)  การเดินศึกษาเส้นทางธรรมชาติ จากถ้ำธารลอดน้อย ไปถ้ำธารลอดใหญ่ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ รู้จักแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น พัฒนากระบวนการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ ปฏิรูปการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และให้เรียนรู้โดยเกิดองค์ความรู้เป็นรูปธรรม สามารถอธิบายหลักการและกระบวนการคิดได้
เขียนโดย ฆเนศจ์ นามสุวรรณ โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน 569 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-06-30 15:41:05