"บิลล์เกตส์ เมืองไทย นักเรียนกตัญญู" เขียนโปรแกรม SMOS ระบบบริหารสถานศึกษาออนไลน์ เพื่อแทนคุณโรงเรียน

"บิลล์เกตส์ เมืองไทย นักเรียนกตัญญู" เขียนโปรแกรม SMOS ระบบบริหารสถานศึกษาออนไลน์ เพื่อแทนคุณโรงเรียน               เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 นายประทีป จำปาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  ได้นำนายวราณัฐ  สุทธิการณ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ของโรงเรียน  จดขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ โปรแกรม SMOS ระบบบริหารสถานศึกษาออนไลน์  ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยมีแบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงาน (แรงบันดาลใจ) โดยย่อ ดังนี้

              ด้วยในปัจจุบันปัญหาด้านความประพฤติของนักเรียน เป็นปัญหาใหญ่ของสถานศึกษา สังคมและประเทศชาติ นักเรียนขาดเรียน มั่วสุมตามร้านเกมส์ เสพยาเสพติด มีพฤติกรรมชู้สาว มีมากขึ้นอย่างน่าเป็นห่วง นักเรียนกระทำผิดกันโดยไม่เกรงกลัวต่อกฎระเบียบของโรงเรียน  ถึงแม้จะมีระเบียบการลงโทษนักเรียนและนักศึกษาของ กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 ซึ่งได้กำหนดวิธีการลงโทษไว้ โดยระบุความหมายของคำว่า “การลงโทษ” ไว้ว่า การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาที่กระทำความผิด โดยมีความมุ่งหมายเพื่อการอบรมสั่งสอน โดยโทษที่จะลงโทษแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่กระทำความผิด มี4 สถาน คือ ว่ากล่าวตักเตือน, ทำทัณฑ์บน, ตัดคะแนนความประพฤติ, และทำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยผู้เขียนโปรแกรมมีความคิดเห็นว่า การลงโทษในขั้นที่สาม คือการตัดคะแนนความประพฤตินั้น เป็นสิ่งที่สำคัญ แต่นักเรียนไม่เกรงกลัวต่อการตัดคะแนนความประพฤติเพราะว่า ขาดการบังคับใช้ระเบียบของโรงเรียน โรงเรียนไม่จริงจังกับการตัดคะแนนความประพฤติ เช่นการเก็บข้อมูลการตัดคะแนนของนักเรียน ใช้เป็นกระดาษจดบันทึกไว้ เมื่อมาติดตามข้อมูลภายหลังจึงทำให้ข้อมูลไม่ชัดเจน และไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะยืนยันได้ว่า นักเรียนกระทำความผิดจริง และยังคงลงโทษนักเรียนด้วยการเฆี่ยนตีซึ่งผิดกฎหมาย ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ .ศ.2548 และในปัจจุบันโรงเรียนขาดการสื่อสารกับผู้ปกครองของนักเรียน จึงทำให้เรื่องของการแจ้งข้อมูลพฤติกรรมของเรียน เป็นไปอย่างล่าช้า และไม่ทั่วถึง ทางผู้จัดทำจึงเขียนโปรแกรม SMOS ระบบบริหารสถานศึกษาออนไลน์ (School Management Online System) ขึ้นมาเพื่อใช้ในการตัดคะแนนนักเรียน และแจ้งข่าวสารข้อมูลพฤติกรรมของนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบ ซึ่งการทำงานของโปรแกรมจะแบ่งผู้ใช้ออกเป็น 3 ผู้ใช้คือ เจ้าหน้าที่ นักเรียนและคุณครู ในแต่ละผู้ใช้จะมีการใช้งานที่แตกต่างกัน 

                ในส่วนผู้ใช้ของคุณครู  สามารถเข้าไปบันทึกข้อมูลพฤติกรรมนักเรียน โดยการค้นหาชื่อนักเรียนหรือหมายเลขประจำตัวนักเรียน และบันทึกข้อมูลพฤติกรรมโดยจะแยกออกเป็น 2 พฤติกรรมคือ การกระทำความผิด และการกระทำความดี ในการบันทึกข้อมูลในแต่ละครั้งจะสามารถอัพโหลดรูปภาพเพื่อใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงในการบันทึกข้อมูล และเมื่อคุณครูนั้นบันทึกข้อมูล ระบบจะนำข้อมูลส่งไปยังกลุ่มไลน์ของผู้ปกครองทันที ทำให้ผู้ปกครองทราบพฤติกรรมของลูกหลานได้อย่างรวดเร็ว ในส่วนของครูสามารถตั้งฐานความผิดและความดีขึ้นใช้เพิ่มเติมจากฐานความผิดและความดี มาตรฐานกลางของโรงเรียนได้อย่างอิสระเพิ่มเติม เพื่อใช้เป็นข้อตกลงเฉพาะในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนระหว่างนักเรียนกับคุณครูผู้สอน เพื่อควบคุมส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

                ในส่วนผู้ใช้ของนักเรียน นักเรียนสามารถตรวจสอบข้อมูลการกระทำความผิด หรือการกระทำความดีของตนเองได้โดยการเข้าระบบของนักเรียนแล้วกรอกหมายเลขประจำตัวและรหัสผ่าน ระบบจะแสดงข้อมูลคะแนนพฤติกรรมของนักเรียน หากนักเรียนไม่ได้รับความเป็นธรรมในการตัดคะแนนพฤติกรรม นักเรียนสามารถร้องทุกข์ได้ ซึ่งข้อมูลจะนำส่งท่านผู้อำนวยการทันที และนักเรียนสามารถช่วยกันแจ้งเบาะแสในการกระทำความผิดของเพื่อนๆในโรงเรียนได้

                และในส่วนผู้ใช้ของเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ จะสามารถควบคุมข้อมูลนักเรียน ข้อมูลคุณครู ข้อมูลในการตัดคะแนนความประพฤติ และสามารถเป็นผู้เพิ่มกฎระเบียบมาตรฐานกลางของโรงเรียน ให้กับคุณครูทุกท่านที่เข้ามาใช้งานระบบ และสามารถตรวจสอบข้อมูลนักเรียนหากนักเรียนมีคะแนนความประพฤติเกิน 40 คะแนนขึ้นไป ระบบจะออกใบเชิญผู้ปกครองให้มาเข้าร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียนเป็นรายบุคคลได้ นอกจากระบบการตัดคะแนนผู้จัดทำได้ทำระบบการเช็คชื่อมาโรงเรียนในตอนเช้า ให้คุณครูที่ปรึกษาเข้ามาเช็คชื่อนักเรียนผ่านมือถือ ตอนเข้าแถวหน้าเสาธงได้ ข้อมูลจะถูกบันทึกและส่งไปที่ไลน์กลุ่มของผู้ปกครอง ว่านักเรียนคนไหนมาสาย ขาด ลา หรือป่วย เพื่อเป็นการตรวจสอบของผู้ปกครองว่าบุตรหลานของท่านได้ถึงโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว โปรแกรมนี้ผู้เขียนเริ่มมีแนวคิดตั้งแต่ปีการศึกษา 2558  สมัยนายประทีป จำปาศรี เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี  ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าและจัดทำ จนเสร็จสมบูรณ์ในปีการศึกษา 2560 ประโยชน์ของโปรแกรม SMOS ระบบบริหารสถานศึกษาออนไลน์คือ ทำให้นักเรียนเกรงกลัวต่อการตัดคะแนนความประพฤติ นักเรียนจะอยู่ในกฎระเบียบของโรงเรียน และเป็นผลดีต่อการพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีต่อสังคม ประโยชน์ต่อผู้ปกครองทำให้ผู้ปกครองนั้นสามารถรับรู้พฤติกรรมของบุตรหลานได้อย่างรวดเร็วและสามารถช่วยกันดำเนินการแก้ไขปรับปรุง ให้คำปรึกษากันในไลน์กลุ่มเครือข่ายผู้ปกครองและครู 

                                                                                                                                    (ลงชื่อ) นายวราณัฐ  สุทธิการณ์  เจ้าของลิขสิทธิ์

                นายประทีปจำปาศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี  กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า นายวราณัฐ สุทธิการณ์  เป็นนักเรียนที่มีความประพฤติดี กตัญญูต่อพ่อแม่ คุณครู  และผู้มีพระคุณ  เป็นตัวอย่างของนักเรียนในศตวรรษ ที่ 21 เป็นคนใฝ่รู้  ใฝ่เรียน มีจิตสาธารณะ  เคยได้มีโอกาสพบกันตอนผมย้ายมาดำรงตำแหน่งโรงเรียนโพธาฯ เมื่อ ปีการศึกษา 2558 ตอนนั้นเขาเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เขาเคยบอกว่าจะทำโปรแกรมตัดคะแนนความประพฤติให้โรงเรียน เขาอยากจะเห็นโรงเรียนโพธาฯ มีนักเรียนที่เป็นคนดี มีวินัย และไม่อยากเห็นเพื่อนๆถูกลงโทษโดยการเฆี่ยนตี เมื่อเปิดภาคเรียนใหม่ปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านมา เขาก็ได้นำโปรแกรมมามอบให้  โรงเรียนได้ทดลองใช้ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ที่ผ่านมา ปรากฎว่า เป็นที่ชื่นชอบของครูและผู้ปกครอง  ผมจึงพาเขามาขอจดลิขสิทธิ์ตัวโปรแกรม เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้กับเขาและครอบครัว  ตลอดจนเป็นแรงบันดาลใจให้เขาได้สร้างผลงานดีๆให้กับโรงเรียน สังคม และประเทศชาติ  "ใครจะรู้ เด็กบ้านๆ คนหนึ่ง อาจจะเป็น บิลล์เกตส์ เมืองไทยในอนาคตก็เป็นไปได้"  นายประทีป จำปาศรี กล่าวในตอนท้าย  

               นายวาราณัฐ  สุทธิการณ์ เจ้าของลิขสิทธิ์ กล่าวกับผู้สื่อข่าว  หลังจากมีลิขสิทธิ์ผลงานเป็นของตัวเองว่า "รู้สึกภาคภูมิใจมาก  มีกำลังใจที่จะคิดค้นพัฒนาต่อยอดผลงานให้ดีขึ้นไปอีก และพร้อมจะพัฒนาและเผยแพร่ ให้โรงเรียนทั่วประเทศได้ใช้ฟรี โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อตอบแทนสังคม โดยหวังว่า ความดีที่ผมมีและมอบให้สังคม จะส่งผลให้คุณพ่อคุณแม่ และครอบครัวผม จะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในอนาคต"

           
ติดต่อขอใช้โปรแกรม
smos@photha.ac.th
waranat2016@gmail.c0m
095-7204441

                                                             

  รายละเอียดข่าว ไฟล์ word  (ขนาด 378 KB)  
  รายละเอียดข่าว ไฟล์ .pdf  (ขนาด 196 KB)  
  banner ตัวอย่างรายละเอียดโปรแกรม  (ขนาด 227 KB)  
  แบบจดลิขสิทธิ์  (ขนาด 409 KB)  
  กรมทรัพย์สินทางปัญญา  (ขนาด 1669 KB)  เขียนโดย นายสามารถ จิตจรัส โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน 7,441 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-06-29 14:56:29