ค่ายคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

ค่ายคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

ค่ายคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

            คณะครูและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์นำทีมโดย คุณครูพัฒนี มูลดี หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ร่วมกันจัดโครงการค่ายคณิตศาสตร์ขึ้นในวันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2559 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยมีพี่ๆชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นพี่เลี้ยงประจำกลุ่ม โดยการจัดค่ายคณิตศาสตร์ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ ให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของวิชาคณิตศาสตร์ตลอดจนการนำวิชาคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างแท้จริง นอกจากนี้ค่ายคณิตศาสตร์จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์อีกด้วย
             กิจกรรมการเรียนรู้ในค่ายคณิตศาสตร์จะจัดเป็นฐานการเรียนรู้ ซึ่งมีทั้งหมด 5 ฐานการเรียนรู้ ดังนี้
ฐานที่ 1 ฮาร์ฟโดมิโน
ฐานที่ 2 แทนแกรม
ฐานที่ 3 จิ๊กซอว์ 6 เหลี่ยม
ฐานที่ 4 สลับกลับด้าน
ฐานที่ 5 พลิกบล็อก
              บรรยากาศภายในค่ายคณิตศาสตร์เต็มไปด้วยความสนุกสนานกับกิจกรรมคณิตศาสตร์ในรูปแบบเกม และความรู้อย่างเข้มข้นจากการทำกิจกรรม ในภาคบ่ายมีกิจกรรมเสริมอีก 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมหาสมบัติและกิจกรรมสร้างสรรค์งานคณิต สำหรับการประเมินสิ่งที่ได้รับจากค่ายนี้สามารถตรวจสอบได้จากสมุดบันทึกกิจกรรมและชิ้นงานที่นักเรียนช่วยกันสร้างสรรค์ขึ้น
               ผลการประเมินการจัดโครงการค่ายคณิตศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และทางกลุ่มสาระคณิตศาสตร์จะนำผลการประเมินนี้ไปพัฒนาการจัดค่ายในปีการศึกษาถัดไป




เขียนโดย นางสาวศศิพิมพ์ ใจศรี โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน 2,965 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-02-06 17:32:14