การอบรมขยายผล DLIT ระดับโรงเรียน

การอบรมขยายผล DLIT ระดับโรงเรียน

การอบรมขยายผล DLIT ระดับโรงเรียน

วันที่ 30-31 กรกฏาคม 2559 ที่ผ่านมา โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจและโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ราชบุรี โดยความร่วมมือของสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทาง ไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning Information Technology : DLIT ) ณ โรงเรียยนประสาทรัฐประชากิจ โดยมี นายวิสรรณ พลเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ราชบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมีคณะครูจากทั้งสองโรงเรียนกว่า 40 คน เข้าร่วมการอบรม สำหรับการอบรมในครั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้แนวการดำเนินงานของโครงการ DLIT 5 รูปแบบ ประกอบไปด้วย

1. DLIT Classroom ห้องเรียน DLIT การถ่ายทอดการจัดการเรียนรู้หัวข้อเรื่องที่ยาก จากครูต้นแบบของโรงเรียนชั้นนำไปยังห้องเรียนปลายทาง เพื่อช่วยครูในห้องเรียนปลายทาง โดยเฉพาะกรณีที่ครูปลายทางไม่ใช่ครูตรงกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือครูประสบปัญหาการสอนหัวข้อเรื่องที่ยากมาโดยตลอด

2. DLIT Resources คลังสื่อประกอบการจัดการเรียนการสอนที่ตรงกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. DLIT Digital Library ห้องสมุดดิจิทัล เพื่อครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้สนใจทั่วไป มีเนื้อหาถูกต้อง ตอบสนองความต้องการและความสนใจเรียนรู้

4. DLIT PLC (Professional Learning Community) การพัฒนาวิชาชีพครู เครื่องมือในการสร้างและพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู พร้อมพื้นที่แห่งการแบ่งปันและเรียนรู้หรือ Share and Learn

5. DLIT Assessment คลังข้อสอบ ที่รวบรวมข้อสอบมากมาย ตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6

  และมีการอบรมขยายผลปฏิบัติการ DLIT PLC เข้ากับเทคโนโลยีของ Google เพื่อฝึกการใช้เทคโนโลยีให้กับคณะครูได้นำไปอำนวยความสะดวกในด้านการจัดการ เรียนการสอน การพัฒนาสื่อ โดยมีวิทยากรได้แก่ นายสุธารัตน์ จำปาทิพย์ และ นายเสรี โพธิ์นิล
เขียนโดย โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เปิดอ่าน 930 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-08-01 15:23:52