ประกวดโครงการโรงเรียนและนักเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ปีการศึกษา 2559

ประกวดโครงการโรงเรียนและนักเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ปีการศึกษา 2559

ประกวดโครงการโรงเรียนและนักเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม  ปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้เข้าร่วมประกวดในโครงการโรงเรียนดีเด่นและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ปีการศึกษา 2559 โดยธนาคารออมสิน ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าประกวดคือ นายสมศกดิ์ ดอนไพรเณร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ผู้ประสานงานโครงการ  นางสาวสุจิตรา   เกตพันธ์   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยการต้อนรับจากนายทำนุ วงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม และคณะบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  เป็นอย่างดียิ่ง
เขียนโดย โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน 575 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-06-23 01:12:05