นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้เข้ารับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จากคณะศึกษานิเทศ สพม.8 นำโดย นายขนาน  ชิตณรงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ใน 5 หัวข้อหลักๆดังนี้ 1.พัฒนาความเข้มแข็งการดำเนินงานแนะแนวในโรงเรียน  2.พัฒนาคุณภาพโรงเรียนในฝัน 3.พัฒนาห้องสมุดและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 4.จัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน 5.ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
เขียนโดย โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน 416 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-06-23 00:39:21