กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ – วิสามัญ โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม

กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ – วิสามัญ โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม

กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ – วิสามัญ โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม

กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ – วิสามัญ โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม 
อำเภอห้วยกระเจา  จังหวัดกาญจนบุรี  โดยมี นายธีราสิทธิ์  เปี่ยมธนาธิป  ผอ.โรงเรียนฯ เป็นผู้อำนวยการค่ายฯ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีสุริยัน  จันทรา เป็นรองผู้อำนวยการค่าย และคณะครู ลส. นน. วิสามัญ  ควบคุมดูแลกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ – วิสามัญ ของโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม  ณ ค่ายลูกเสือซาฟารีปาร์คแอนด์แคมป์ อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
วันที่ 20-22 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา
เขียนโดย โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน 885 ครั้ง เขียนเมื่อ 2016-01-25 15:07:25