รับการประเมินภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด

รับการประเมินภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด

รับการประเมินภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด

1 กรกฏาคม 2558 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้รับการประเมินภายในจากหน่วยงานต้นสังกัดซึ่งมี นายณรงค์ สุทธิวิรัช ผู้อำนวยการโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ เป็นผู้แแทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 มาเป็นประธานกรรมการ และมีคณะกรรมการร่วมประเมิน คือ นายอุดร จันทร์กมล ครูโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ ราชบุรี  นางธนวรรณ เชตุสุวรรณ และ นางสาวดวงนภา บุญทัน ครูโรงเรียนเนกขัมวิทยา โดยมีการประเมินจากตัวชี้วัด ตามมาตรฐาน ของการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการตรวจสอบ การควบคุม การติดตามดูแลและส่งเสริมจากหน่วยงานต้นสังกัด
เขียนโดย โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เปิดอ่าน 656 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-07-01 12:17:14