โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

ตำรวจสันติบาลจังหวัดราชบุรี ร่วมด้วยโรงเรียนด่านทับตะโกราษฏร์อุปถัมภ์ จัดโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  
วัตถุประสงค์
1.เพื่อเผยแพร่พระราชกรณีย์กิจและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์
2.เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจนครบาล เคารพรัก เทิดทูน ปกป้อง และแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์
3.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจนครบาล ดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี
4.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการ เป็นสื่อในการร่วมรณรงค์เผยแพร่พระราชกรณีย์กิจและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางเขียนโดย โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน 753 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-12-24 11:00:44