อบรมการนำกรอบยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนาการศึกษาอย่างมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากลที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

อบรมการนำกรอบยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนาการศึกษาอย่างมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากลที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

อบรมการนำกรอบยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนาการศึกษาอย่างมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากลที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนนครินทร์ กาญจนบุรี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จัดอบรมการนำกรอบยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนาการศึกษาอย่างมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากลที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ณ หอประชุมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนนครินทร์ กาญจนบุรี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2558
เขียนโดย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ เปิดอ่าน 748 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-12-21 11:24:01