การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ

      เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในหลายพื้นที่ในประเทศไทยกระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียน นักศึกษา ที่จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าว อีกทั้งเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงและลดโอกาสการแพร่ระบาดใหม่ของโรค COVID-19

      จึงให้สถานศึกษาทุกแห่งทั้งของรัฐและเอกชน ซึ่งอยู่ในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 (ศบค.) กำหนดใน 28 จังหวัด ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ มกราคม 2564 ถึง วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 หรือจนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง

       ในระหว่างที่สถานศึกษาต้องปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษดังกล่าว ให้ส่วนราชการต้นสังกัด กำหนดแนวทางจัดการเรียนการสอนตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้ เช่น การสื่อสารแบบทางไกล หรือด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ หากไม่สามารถจัดการเรียนการสอนโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ สถานศึกษาอาจจัดการเรียนการสอนโดยใบสั่งงาน หรือมอบงานตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียน

        ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ จึงได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านเครื่องมือต่าง ๆ หลากหลายช่องทาง ตามความพร้อมของนักเรียนและครูผู้สอน เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ต่อไป...
เขียนโดย นายสุธารัตน์ จำปาทิพย์ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เปิดอ่าน 213 ครั้ง เขียนเมื่อ 2021-01-09 20:51:58