ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

       โรงเรียนโพหัก “วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ ปีการศึกษา ๒๕๖ ในวันอาทิตย์ที่ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา .๐๐ น. เป็นต้นไป ณ อาคารโดม โรงเรียน โพหัก “วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างโรงเรียน และผู้ปกครองนักเรียนและแจ้งแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียน ความก้าวหน้าทางการจัดการศึกษา เปิดรับข้อเสนอแนะจากผู้ปกครองนักเรียนต่อโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
เขียนโดย โรงเรียนโพหักวงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน 147 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-12-10 09:39:14