โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการบริการแพทย์ฉุกเฉิน (Emergency medical services,EMS) อาสาสมัครฉุกเฉินชุมชน (อฉช.)

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการบริการแพทย์ฉุกเฉิน (Emergency medical services,EMS) อาสาสมัครฉุกเฉินชุมชน (อฉช.)

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการบริการแพทย์ฉุกเฉิน (Emergency medical services,EMS) อาสาสมัครฉุกเฉินชุมชน (อฉช.)

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2563 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการบริการแพทย์ฉุกเฉิน (Emergency medical services,EMS) อาสาสมัครฉุกเฉินชุมชน (อฉช.) โดยมีท่านผู้อำนวยการนิวัตร วงศ์วิลัย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมฯ มีนักเรียนวิทยุสื่อสาร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี จำนวน 86 คน เข้ารับการอบรม เพื่อให้มีความรู้และเกิดทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และปลอดภัยตามหลักวิชาการ

ทีมวิทยากร : คุณสุนันท์ เกียรติชัยพิพัฒน์และคณะ จากแผนกฉุกเฉินโรงพยาบาลราชบุรี ได้ให้ความอนุเคราะห์มาถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียน
เขียนโดย tt5 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เปิดอ่าน 121 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-12-08 09:20:29