ค่ายคุณลักษณะอันพึงมี สร้างคนดีสู่สังคม" ณ วัดหนองหูช้าง อ.หนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

ค่ายคุณลักษณะอันพึงมี สร้างคนดีสู่สังคม" ณ วัดหนองหูช้าง อ.หนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

ค่ายคุณลักษณะอันพึงมี สร้างคนดีสู่สังคม

28-30 พ.ย.63
กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียนได้จัด "ค่ายคุณลักษณะอันพึงมี สร้างคนดีสู่สังคม" ณ วัดหนองหูช้าง อ.หนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อพัฒนานักเรียนให้เกิดคุณธรรมและเสริมคุณลักษณะที่ดีให้กับนักเรียน โดยมี
ท่าน ผอ.วิชญาณี บุญทวี เป็นประธานในพิธีเปิดและพิธิปิดการอบรมในครั้งนี้เขียนโดย งานเทคโนและประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน 127 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-12-02 10:37:06