โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ณ ห้องปิยราชา

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ณ ห้องปิยราชา

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘  ณ ห้องปิยราชา

เมื่อวันพุธที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี นำโดย นายนิวัตร วงศ์วิลัย ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘  ณ ห้องปิยราชา
     โดยนายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ รองผู้อานวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘  มาเป็นประธานในพิธี
-  มอบเกียรติบัตร รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต
-  นำเสนอการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ “เข้มแข็ง มีคุณภาพ สมัครสมานสามัคคี ภายใต้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
-  เสวนากึ่งวิชาการ “ทิศทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความสำเร็จของ สพม.๘
-  นำเสนอ MS +AAA การแสดงดนตรี การแข่งขันหมากรุกไทย
-  นำเสนอ ผลการศึกษาดูงาน “นิทรรศน์รัตนโกสินทร์
-  นำเสนอการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลโรงเรียนสุจริตและโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
-  นำเสนอการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา สพม.๘
เขียนโดย tt5 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เปิดอ่าน 169 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-10-19 08:59:59