โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารเข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best Practice ผู้บริหารสถานศึกษาและครู

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารเข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best Practice ผู้บริหารสถานศึกษาและครู

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารเข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best Practice ผู้บริหารสถานศึกษาและครู

    วันที่ ๒๓  กันยายน ๒๕๖๓ นายศิวรัตน์ พายุหะ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีสุธน ศรีศักดิ์บางเตย       ครูผู้สอน เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)และร่วมนำเสนอผลงานกิจกรรมถอดบทเรียน Best Practices ผู้บริหารสถานศึกษา และครู
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานครเขียนโดย ว่าที่ร้อยตรีสุธน ศรีศักดิ์บางเตย โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เปิดอ่าน 136 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-09-24 20:16:35