10-01-2563 ค่ายพักแรม ม.2

10-01-2563 ค่ายพักแรม ม.2

10-01-2563 ค่ายพักแรม ม.2

วันที่ 10 ม.ค. 2563 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ไปเข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายสรีเจริญแคมป์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

เขียนโดย นายกิตติชัย เปลี่ยนศรี โรงเรียนสายธรรมจันทร์ เปิดอ่าน 150 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-07-23 15:16:53