เปิดภาคเรียนที่1/2563 โรงเรียนโพหัก“วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์”

เปิดภาคเรียนที่1/2563 โรงเรียนโพหัก“วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์”

เปิดภาคเรียนที่1/2563 โรงเรียนโพหัก“วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์”

                 เปิดภาคเรียนที่1/2563 โรงเรียนโพหักวงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

          ได้เตรียมความพร้อมมีมาตราป้องก้น เชื้อโรคโควิด-19  เช่น มีจุดคัดกรองนักเรียน  การเว้นระยะห่าง 

           เจลแอลกอฮอล์  ฯลฯ 
เขียนโดย โรงเรียนโพหักวงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน 179 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-07-06 22:11:22