พิธีถวายราชสดุดี “วันวชิราวุธ” 25 พฤศจิกายน

พิธีถวายราชสดุดี “วันวชิราวุธ” 25 พฤศจิกายน

พิธีถวายราชสดุดี “วันวชิราวุธ” 25 พฤศจิกายน

คณะลูกเสือโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เพื่อระลึกถึงวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6  เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกาย พ.ศ.2468 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมาหากรุณาธิคุณอย่างมากมายต่อประชาชนชาวไทย ทรงมุ่งมั่นพัฒนาชาติให้มีความเจริญทัดเทียมกับนานา อารยประเทศ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจ วัฒนธรรม นอกจากนี้ทรงก่อตั้งกองการลูกเสือขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศ รวมถึงสร้างเมือง "ดุสิตธานี" เพื่อวางรากฐานระบอบประชาธิปไตยให้กับประชาชนชาวไทย ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ปวงชนชาวไทยจึงรวมใจกันถวายพระราชสมัญญาว่า "พระมหาธีรราชเจ้า" เมื่อวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา
เขียนโดย โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฎ์ เปิดอ่าน 1,560 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-11-27 09:55:07