ผู้แทน สพฐ. ท่านวันชัย ธงชัย ผอ.สำนักคลังฯ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ชั้น ม.๖ จังหวัดราชบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้แทน สพฐ. ท่านวันชัย ธงชัย ผอ.สำนักคลังฯ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ชั้น ม.๖ จังหวัดราชบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้แทน สพฐ. ท่านวันชัย ธงชัย ผอ.สำนักคลังฯ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ชั้น ม.๖ จังหวัดราชบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘  มอบหมายให้ศึกษานิเทศก์ และผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและพัสดุ  นำผู้แทน สพฐ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ดังนี้

จังหวัดราชบุรี  นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการสำนักคลังและสินทรัพย์ สพฐ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี  และโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 

จังหวัดกาญจนบุรี  ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลฯ สพฐ.  ตรวจเยี่ยมสนามสอบ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์, วิสุทธรังษี  และท่ามะกาวิทยาคม

ทั้งนี้  ท่านผู้แทน สพฐ. ได้ตรวจเยี่ยมการจัดสอบและให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำสนามสอบ ซึ่งในภาพรวมพบว่า ทุกสนามสอบมีการบริหารจัดการการสอบตามระเบียบฯ ด้วยความเรียบร้อย  และสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างดี
เขียนโดย ปัฐกร เจริญธนาการ นักประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน 238 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-03-03 09:37:12