ติว O-Net วิชาภาษาอังกฤษและวิชาสังคมศึกษา ชั้นม.6

ติว O-Net วิชาภาษาอังกฤษและวิชาสังคมศึกษา ชั้นม.6

ติว O-Net วิชาภาษาอังกฤษและวิชาสังคมศึกษา  ชั้นม.6

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  เชิญวิทยากรภายนอกมาติวเข้มเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ในการสอบ O-Net  ปีการศึกษา 2562เขียนโดย สุพรรษา อังคสุทธิพงษ์ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน 233 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-02-23 18:08:32