สุดยอดคนพันธ์ุวิทย์ PTK ปี ๖

สุดยอดคนพันธ์ุวิทย์ PTK ปี ๖

สุดยอดคนพันธ์ุวิทย์ PTK ปี ๖

รงเรียนปากท่อพิทยาคม นำโดยสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมสุดยอดคนพันธุ์วิทย์ PTK ปี ๖ ระหว่างวันที่ ๗ มกราคม - ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยได้ทีมผู้ชนะในระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย คือ ทีม Binding energy และในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คือ ทีม โจ้เขากล้วยเขียนโดย สุพรรษา อังคสุทธิพงษ์ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน 288 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-02-23 18:00:03