กิจกรรมธรรมศึกษาเพื่อการเรียนรู้

กิจกรรมธรรมศึกษาเพื่อการเรียนรู้

กิจกรรมธรรมศึกษาเพื่อการเรียนรู้

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมร่วมกับงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน จัดกิจกรรมธรรมศึกษาเพื่อการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ โดยได้อาราธนาพระภาณุพงษ์ ภูริญาโณ เจ้าอาวาสสถานปฏิบัติธรรมถ้ำขุนกุญชร มาบรรยายให้ความรู้หลักธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาแก่นักเรียนเขียนโดย สุพรรษา อังคสุทธิพงษ์ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน 593 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-02-02 19:15:51