ตรวจเยี่ยมสนามสอบ การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net ประจำปีการศึกษา 2562 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net ประจำปีการศึกษา 2562 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net ประจำปีการศึกษา 2562 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 นายธนะวันธิ์  แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ได้ตรวจเยี่ยมสนามสอบ การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net ประจำปีการศึกษา 2562 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 พร้อมให้กำลังใจครูผู้คุมสอบ และนักเรียนชั้น ม.3 จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่  โรงเรียนช่องพรานวิทยา  โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี โรงเรียนเนกขัมวิทยา  โรงเรียนบางแพปฐมวิทยา  และโรงเรียนท่ามะขามวิทยา
เขียนโดย ปัฐกร เจริญธนาการ นักประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน 353 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-02-02 16:55:41