กิจกรรมฝึกอบรมทักษะอาชีพ

กิจกรรมฝึกอบรมทักษะอาชีพ

กิจกรรมฝึกอบรมทักษะอาชีพ

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่  ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒  โรงเรียนโพหัก วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์

จังหวัดราชบุรี  จัดกิจกรรมฝึกอบรมทักษะอาชีพ เพื่อให้สามารถคิด วิเคราะห์ แลกเปลี่ยน

เรียนรู้ และพัฒนาตนเองเพื่อเข้าสู่อาชีพ  ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๓   ณ

โรงเรียนโพหัก วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์
เขียนโดย โรงเรียนโพหักวงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน 236 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-12-28 17:15:29