กิจกรรมเรียนรู้ธรรมะ

กิจกรรมเรียนรู้ธรรมะ

กิจกรรมเรียนรู้ธรรมะ

โรงเรียนโพหัก วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์   จัดกิจกรรมเรียนรู้ธรรมะ โดย พระอาจารย์วัดใหญ่โพหัก

ตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี  จัดกิจกรรมเรียนรู้ธรรมะ ได้เข้าสอนธรรมะศึกษาให้แก่

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ในวันจันทร์ ที่ ๒๕  พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐ ๑๒.๐๐ น. 

ณ โรงอาหารโรงเรียนโพหัก วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์  นักเรียนได้เรียนรู้หลักธรรมทางศาสนา 

คุณธรรม จริยธรรม และได้ฝึกสมาธิ  ทำให้นักเรียนมีจิตใจผ่องใส และมีแนวทางในการดำเนินชีวิต
เขียนโดย โรงเรียนโพหักวงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน 241 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-11-27 01:25:34