โครงการค่ายบำเพ็ญประโยชน์

โครงการค่ายบำเพ็ญประโยชน์

โครงการค่ายบำเพ็ญประโยชน์

วันที่ ๒๑-๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ 

จัดโครงการค่ายบำเพ็ญประโยชน์  ณ  โรงเรียนโพหัก วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์จังหวัดราชบุรี 

ใน  วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และ ศึกษาที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

ตำบลเขาชะงุ้มอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้แก่ผู้เรียน

ในการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว โรงเรียน  ชุมชน  สังคมและประเทศชาติ
เขียนโดย โรงเรียนโพหักวงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน 187 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-11-27 01:00:20