โรงเรียนโพหัก “วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือเนตรนารี

โรงเรียนโพหัก “วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือเนตรนารี

โรงเรียนโพหัก “วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์”  จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือเนตรนารี

โรงเรียนโพหัก วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์  จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือเนตรนารี 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ -   ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ พฤศจิกายน  

๒๕๖๒  ณ  กรมพัฒนาที่ ๑ ค่ายศรีสุริยวงศ์  อำเภอ เมือง จังหวัด ราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์

ที่สำคัญคือ เน้นการฝึกความมีระเบียบวินัย การอยู่ร่วมกันด้วยความรัก ความสามัคคี 

ความเสียสละ ความอดทน รอบคอบ ความมีน้ำใจ และระมัดระวังตนเองต่ออันตรายต่างๆ 

รู้จักการสังเกตสิ่งรอบตัว รวมถึงความรับผิดชอบต่อภารกิจของตนเอง
เขียนโดย โรงเรียนโพหักวงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน 290 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-11-26 23:30:09