ประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนโพหัก“วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนโพหัก“วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนโพหัก“วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” ภาคเรียนที่ ๒  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

โรงเรียนโพหัก วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์  จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน

และครูประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤศจิกายน 

๒๕๖๒ เวลา ๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ อาคารเรียน โรงเรียนโพหัก วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์  

โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองนักเรียน 

แจ้งแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียน ความก้าวหน้าทางการจัดการศึกษา เปิดรับข้อเสนอแนะ

จากผู้ปกครองนักเรียนต่อโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียน 
เขียนโดย โรงเรียนโพหักวงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน 739 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-11-14 21:31:07