รับการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

รับการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

รับการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

12 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้รับการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ตามแนวทางการดำเนินงาน 5 มาตรการ ประกอบไปด้วย
มาตรการที่ 1 ด้านการป้องกัน โดยโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดและอบายมุขทุกประเภทให้แก่นักเรียน  มีการบูรณาการสอดแทรกพิษภัยของสารเสพติดในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ จัดป้ายนิเทศให้ความรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน  เพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนัก  และประพฤติปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม เพื่อช่วยให้นักเรียนของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  เป็นเยาวชนที่มีความรู้  ควบคู่ด้วยคุณธรรม  ไม่ฝักใฝ่อบายมุข  และไม่สร้างปัญหาให้กับสังคม  สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ พัฒนาประเทศไทยให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป
มาตรการที่ 2  ด้านการค้นหา โดยกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนร่วมกับคุณครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับ ดำเนินการคัดกรองนักเรียนเพื่อจำแนกกลุ่มปลอด/กลุ่มเสี่ยง/กลุ่มเสพ/กลุ่มติด/กลุ่มค้า เพื่อดำเนินการ  เฝ้าระวัง ป้องกัน และป้องปรามสถานการณ์การแพร่ระบาดของสารเสพติดในสถานศึกษาทุกปีการศึกษา
มาตรการที่ 3  ด้านรักษา โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจดำเนินการจัดตั้ง “คลินิกเสมารักษ์” เพื่อให้คำปรึกษากับนักเรียน ในเรื่องต่าง ๆ ที่นักเรียนไม่สบายใจ
มาตรการที่ 4  ด้านการเฝ้าระวัง ได้จัดจัดตู้รับฟังความคิดเห็นและรับทราบข้อมูลด้านต่าง ๆ ของนักเรียน เรียกว่า “ตู้เสมารักษ์” ไว้ที่บริเวณหน้าห้องกิจการนักเรียน เพื่อรับแจ้งข้อมูลเบาะแสด้านยาเสพติดที่เพื่อนนักเรียนอาจเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยความคึกคะนอง รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ข้อมูลความขัดแย้งระหว่างเพื่อนในห้องเรียน การมาไม่ถึงโรงเรียน ฯลฯ
มาตรการที่ 5  ด้านการบริหารจัดการ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจมีนโยบายและยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการเพื่อเอาชนะยาเสพติดและอบายมุขอย่างเป็นระบบ  เพื่อให้โรงเรียนเป็นสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและอบายมุข อย่างยั่งยืน  กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนซึ่งเป็นกลุ่มงานที่รับผิดชอบดูแลความประพฤติของนักเรียนให้เป็นคนดี  มีพฤติกรรมที่ถูกต้อง  เหมาะสม  ดีงาม จัดทำแผนงานและโครงการเพื่อปฏิบัติกิจกรรมรณรงค์ต่อต้าน  ยาเสพติดและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนตลอดปีการศึกษา  โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร  คณะครู  นักเรียน  และบุคลากรในการจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ตลอดจนได้รับความร่วมมือ จากผู้ปกครองและผู้นำชุมชนในท้องถิ่น ช่วยดูแลสอดส่องพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน

ทั้งนี้ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ (นายสรรเสริญ ขวัญดี) พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาสีขาวจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ซึ่งประกอบไปด้วย นายภูวนาถ คงประพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางฉัฐมา สินธุเสน นักเวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ นางสาวกองแก้ว ม่วงเพ็ชร นักวิชาการศึกษา นางสาวสุนีย์ พูนพิทักษ์สกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
เขียนโดย โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เปิดอ่าน 1,087 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-11-13 14:32:45