การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2563

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2563

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2563

23 สิงหาคม 2562 นายพงษ์ดนัย เดชเดชาโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2563 ให้กับคณะครู ณ ห้องประชุมแคแสด โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
1. เพื่อจัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 ให้ตอบสนอง ครอบคลุม และเป็นไปตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
2. เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรในด้านการเขียนโครงการตามหลักวิชาการ สามารถประเมินโครงการ ได้ถูกต้องชัดเจน
   กระบวนการวางแผนเป็นการกำหนดทิศทางหรือแนวทางการดำเนินงานในอนาคตขององค์กร   เน้นกระบวนการและจุดมุ่งหมายรวมที่หน่วยงานหรือองค์กร มุ่งหวังให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้การบริหารและการจัดการขององค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุด โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ จึงได้มีการจัดทำแผนงบประมาณประจำปี 2563 ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติโดยการจัดทำโครงการซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในหน่วยงานเขียนโดย นายเสรี โพธิ์นิล โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เปิดอ่าน 1,262 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-08-24 21:46:28