การพัฒนาระบบสอบออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

การพัฒนาระบบสอบออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

การพัฒนาระบบสอบออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้พัฒนาระบบสอบออนไลน์ขึ้นมาเพื่อใช้ทดสอบกับนักเรียนในบางรายวิชาเช่น เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น , สังคมศึกษาพื้นฐาน , การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ , การนำเสนอสื่อประสม ซึ่งนักเรียนสามารถเข้าสอบตามวันเวลาที่ครูกำหนดให้  โดยครูสามารถสุ่มข้อสอบจากระบบมาเพื่อสอบนักเรียน และระบบสามารถส่งข้อสอบอัตโนมัติ เมื่อครบเวลาตามที่ครูกำหนด ระบบนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาต่อเนื่องมาจากภาคเรียนที่แล้ว

ตัวอย่างระบบ http://www.ppschool.ac.th/elearning/how.php
เขียนโดย โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เปิดอ่าน 1,428 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-11-03 12:59:01