อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูในการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูในการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูในการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้

24 กรกฏาคม 2562 เวลา14.30 น คณะครูโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูในการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ โดยได้รับเกียรติจากวิทยาการ ดร. สมศักดิ์ ลิลา และ ดร.กิติศักดิ์ ดีฟื้น ได้บรรยายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในหัวข้อดังต่อไปนี้ 

     1. แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     2. การออกแบบการวัดประเมินผลในการเรียนรู้ 
     3. ทักษะในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
     4. การวิเคราะห์หลักสูตร 

การอบรมในครั้งนี้มี นายพงษ์ดนัย เดชเดชาโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจกล่าวเปิดการอบรมเขียนโดย นายเสรี โพธิ์นิล โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เปิดอ่าน 833 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-07-25 10:48:16