กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒

โรงเรียนโพหัก วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์ร่วมกับเทศบาลตำบลโพหักและโรงเรียนชุมชน

วัดใหญ่โพหัก จัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยในวันศุกร์

ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา  ๐๗.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ได้จัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและ

วันเข้าพรรษา เช่น แห่เทียนพรรษา ทำบุญ ถวายเทียนพรรษา  บริเวณวงเวียนตำบลโพหัก 

จนถึง วัดใหญ่โพหัก   ตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
เขียนโดย โรงเรียนโพหักวงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน 917 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-07-17 13:35:17